מועצה מקומית בוקעאתא ( להלן :”הרשות”) , מזמינה בזה הצעות מחיר לבצוע מחיקת חובות ארנונה ואחרים ע”פ נוהל מחיקת חובות בחוזר מנכ”ל 5/2012  , על פי התנאים המפורטים בזאת:

הרשות מבקשת ע”י הצעת מחיר זו להפעיל קבלן חיצוני ” להלן הקבלן או החברה או הזוכה ” , להכנת תיקים למשרד הפנים ע”פ חוזר מנכ”ל 5/2012 לצורך קבלת אישור למחיקה חובות ולפי התנאים הבאים :

1. המציע יכין תיקים בצרוף כל המסמכים הנדרשים מהתושב ירכז אותם ויעביר אותם לאישור ועדת ההנחות במועצה .
2. המציע יכין את כל הטפסים הדרושים ע”פ הנוהל והבאתם לחתימת המורשים ברשות .
3. המציע יגיש את כל הטפסים למשרד הפנים לקבלת אישור סופי למחיקה .
4. המציע בעל ניסיון בתחום הגבייה ומחיקת חובות ברשויות אחרות .
5. המציע יספק לרשות שירות מחיקת חובות ארנונה ואחרים שכוללים :

  • המציע ימנה נציג מטעמו בעל ניסיון בתחום שנתיים לפחות.
  • הנציג יידרש להכין את התיקים בהתאם לחוק , ויהיה נוכח ברשות במידת הצורך על מנת להיות בקשר עם התושבים להמצאת המסמכים בהתאם והכל על פי צרכי הרשות .
  • ידע במילוי טפסים ובקשה למחיקת חובות .
  • טיפול בבקשות מחיקת חובות לפי נוהל מחיקת חובות והכנת החומר לוועדת ההנחות.
  • כל דרישה נוספת שלא רשומה לעיל תאושר בהצעה נפרדת .
  • נציג המציע הנ”ל יפעל בהתאם להנחיות שתינתנה לו ע”י הרשות.

 

6. בין הצדדים ו/או בין הרשות לבין נציג המציע לא יחולו יחסי עובד מעביד בשום אופן.
7. התשלום יבוצע כנגד אישור חשבונית בתנאי שוטף + 60 יום.
8. התמורה תהיה ________________ ₪ לכל תיק מאושר למחיקה מטעם משרד הפנים בצירוף מע”מ.
עבור השירותים שיספק המציע כאמור לעיל לא תשולם כל עמלה ו/או תמורה נוספים, מכל מין וסוג שהוא.
9. תקופת ההתקשרות תהיה למשך לשנתיים ותוארך לפי דרישת המועצה ושיקול דעתה  הבלעדי.

הרשות תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להביא את ההתקשרות לסיומה גם לפני חלוף המועד האמור, ובמקרה כזה יהיה המציע הזוכה זכאי לתמורה רק עבור התקופה שבה סיפק את השירותים בפועל  ( דהיינו עד למועד הפסקת ההתקשרות ).

10. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת.

11. את ההצעות יש להגיש עד ליום 17.2.2020 בפקס  6982060 – 04 או במשרד גזבר הרשות.

     לבירורים:
מר שאדי אבו סאלחה
גזבר המועצה
04-6981478, שלוחה: 2
ימי ושעות קבלת קהל
א – ה 16:00 – 8:00