הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין (חוק הביקורת הפנימית, צו המועצות המקומיות ופקודת העיריות).

תפקידה של הביקורת להבטיח שהגוף המבוקר פועל על פי הכללים שנקבעו לו כדין.

מטרת העל של פעילות מבקר הרשות היא שמירה על האינטרס הציבורי באמצעות שיפור המערכות המוניציפאליות, תוך הבטחת טוהר המידות.

בלשון החוק, אלה תפקידי המבקר ברשות המקומית:

  1. לבדוק אם פעולות הרשות המקומית נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  2. לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית.
  3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  4. לבקר את הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

הכפופים לסמכות הביקורת של מבקר הרשות הם: ראש הרשות, חברי המועצה, עובדי הרשות, וכן כל גוף שהרשות משתתפת במינוי הנהלתו, או שהיא משתתפת בתקציבו כדי עשירית ומעלה.

התוצר העיקרי של עבודת הביקורת הוא דוח ביקורת שנתי המוגש לראש הרשות, ועדת הביקורת ומליאת המועצה על פי לוחות זמנים שנקבעו בדין, לאחר הגשת הדוח למליאת המועצה, הוא מפורסם לציבור.

תלונות הציבור

  • המבקר מכהן גם כממונה תלונות הציבור, כל תושב שלדעתו נגרם לו עוול על ידי המועצה או מי מעובדיה במסגרת תפקידו מוזמן לפנות למבקר בתפקידו כממונה תלונות הציבור, כל פנייה תיבדק וכל פונה יענה.
  • הממונה על תלונות הציבור מטפל בתלונות רק לאחר שנעשתה פנייה של המתלונן למחלקה הנדרשת
  • הממונה יבדוק את התלונה לאחר קבלתה בכתב, כוללת פרטים מלאים וחתומה על ידי המתלונן, על גבי טופס תלונה.
    לצפייה בטופס לחצו כאן
  • הממונה מטפל אך ורק בתלונות על עובדי המועצה ו/או בתלונות אשר לא נענו כיאות ו/או לא נתנו מענה מספק לסוגיה נשוא התלונה, כל פנייה בנושאים שוטפים ומידיים תוגש ישירות לגורם המטפל בהתאם.

בתלונות אלה לא מתקיים בירור אלא אם מצא ממונה תלונות הציבור שיש סיבה המצדיקה את בירורן :

* תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.

* תלונה שהממונה תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.

* תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.

* תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין.

* תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי”ח 1592(נוסח משולב).

אופן הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור:

כל תושב אשר סבור כי נפגע מהתנהלות המועצה או עובדיה (ובכפוף להערות להלן), רשאי להגיש תלונה באמצעות טופס תלונה כאשר עומדות בפניו מספר דרכים:

– בדוא”ל – [email protected]

– מסירה ידנית לממונה בימים ב’, וד’.

לצפייה בטופס לחצו כאן