חוק חופש המידע,  התשנ”ח – 1998, קובע כי לכל אזרח או תושב הזכות לקבל מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות הציבורית. קבלת המידע הינה בכפוף לסייגי החוק.
לצפייה בחוק לחצו כאן

לפי הוראות תקנות חופש המידע, תשנ”ט- 1999 , הריני לפרסם את הסעיפים הבאים, כנדרש בחוק:

 1. פירוט מבנה הרשות, אגפיה, יחידותיה ויחידות הסמך שלה; שמות בעלי תפקידים בכירים, העומדים בראש אגפים, יחידות סמך הרשות
  למבנה הרשות לחצו כאן
  לאגפים יחידות ובעלי התפקידים לחצו כאן
 2. תיאור תחומי האחריות של הרשות הציבורית
 3. מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף 3 לחוק ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם
  לבעלי התפקידים ושעות קבלה לחצו כאן
 4. לגבי יחידות ברשות הציבורית, הנותנות שירות לאזרח – פריסתן הגאוגרפית, וכן מענים ודרכי ההתקשרות עם כל סניפי היחידות
  לבעלי התפקידים ושעות קבלה לחצו כאן
 5. סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת
 6. סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית
 7. תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת
 8. פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב
 9. תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית;
 10. רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות הציבורית פרסמה בשנה החולפת;
 11. המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות הציבורית כאמור בסעיף 6 לחוק
 12. תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א- 1981 
 13. קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית
 14. תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם; וכן פירוט הרשויות הציבוריות והתאגידים שהמשרד אחראי על תחומי פעילותם
 15. המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בחוקי העזר שלה.
  למעבר לחוקי העזר לחצו כאן

תהליך קבלת המידע  במועצה המקומית בוקעאתא:

 • את הבקשה למידע יש להגיש בכתב בצורה מפורטת לממונה חופש המידע במועצה. יש לוודא שבבקשה מופיעים פרטי התקשרות עם המבקש: שם מלא, טל’, כתובת מייל וכתובת פיזית. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
 • הגשת בקשה כרוכה בתשלום אגרת מידע. תשלום האגרה הינו תנאי לטיפול בבקשה ולא יוחזר במקרה של דחיית הבקשה.
 • בטופס הבקשה יש להוסיף סעיף בו מתחייב הפונה לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום של 147 ₪. במידה ועלות הטיפול בבקשה תהיה גבוהה יותר, תידרש הסכמה נפרדת להמשך הטיפול.
 • המידע המבוקש יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לפי צרכי המבקש.
 • כל בקשת מידע תיבחן ע”י ממונה חופש המידע במועצה בשיתוף הגורמים הרלוונטיים. החלטה בבקשה תינתן לפונה בתוך 30 יום ממועד תשלום אגרת הבקשה. במידה והחליטה הרשות לדחות את הבקשה, יימסרו לפונה נימוקי הדחייה בכתב.
 • הפונה רשאי לעתור בפני בית המשפט המחוזי כנגד החלטת הרשות לדחות בקשתו.

איזה מידע לא ניתן לקבל?

 • מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם.
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין( או מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.
 • מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו”מ או הקשור לדיונים פנימיים.
 • מידע אשר נוצר לפני למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש. מידע שלא ניתן לאתרו  או מידע אשר איתורו/הפקתו מצריכים הקצאת משאבים בלתי סבירה
 • מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב
 • מידע אודות פרטי מו”מ עם גוף או אדם מחוץ לרשות
 • מידע אודות דיונים פנימיים, חוות דעת, המלצות וכיוצ”ב אשר התקיימו/ניתנו לצורך קבלת החלטה
 • מידע שהוא סוד מסחרי/מקצועי.

אגרות ותשלומים:

 • עלות אגרת בקשת מידע – 20 ₪ .
 • אגרת טיפול במידע – 30 ₪ עבור כל שעת עבודה, החל מהשעה הרביעית לטיפול בבקשה.
 • במקרה של מידע מוקלט, מוסרט או מצולם – יישא המבקש בעלות ההעתקה או הפקה של המידע.

כיצד תשולם אגרת המידע?

 • צ’ק ע”ס 20 ₪ יצורף לבקשת מידע הנשלחת בדואר.
 • ניתן לשלם ישירות בגזברות המועצה. את הקבלה המשולמת יש לצרף לבקשת המידע.

מי פטור מתשלום אגרה?

 • אדם המבקש מידע אודות עצמו וזכויותיו.
 • מידע שמבקש נציג בשם עמותה רשומה – על המבקש להציג אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך.
 • אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי – יציג אישור המעיד על זיקתו של המבקש למוסד האקדמי המוכר ע”י המל”ג.
 • אדם שאין ביכולתו לשלם והוא מקבל אחת מהגמלאות הבאות:
  • גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ”א 1980 (יש להציג אישור המוסד לביטוח לאומי)
  • תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), יש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי
  • תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג 1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-1957 או לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים – יש להציג אישור מהרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד האוצר)
  • תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, תשנ”ב– 1992 (יש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי ) .
 • קצבה חודשית מלאה לפי פרק ט’ לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה– 1995, שניתנת לנכה זכאי אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה (יש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי).

בקשות חופש המידע למועצה המקומית בוקעאתא יש להפנות למר’ שאדי אבו סאלחה , ב טלפון : 04-6981478. 

את הבקשות בצירוף אסמכתא לתשלום יש לשלוח למייל: [email protected] או לפקס מס’: 04-6982060 או לכתובת: מועצה מקומית בוקעתא, ת.ד 1020, מיקוד: 1243700

דוחות חופש המידע :

 לדיווח הממונה על העמדת מידע לציבור מועצה מקומית בוקעאתא שנת 2018 לחצו כאן

דו”חות ביקורת משרד הפנים:

לדף הדוחות הכספיים באתר האינטרנט של משרד הפנים לחצו כאן

דוחות כספיים

 

 

 

 • רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנה החולפת
 • המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות לפיהן פועלת הרשות
 • למעבר למחלקת רישוי עסקים לחצו כאן