להורדת נוסח הודעה חתום לחץ כאן

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה – 1965 ,כי במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מעלה חרמון, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מספר 0732628-256
גרסת: הוראות 9 תשריט 5

המהווה שינוי לתכניות הבאות:

שינוי ל- 0308866-256 , שינוי ל- 0344929-256, שינוי ל- ג / 13301 , שינוי ל- ג / 15526
שינוי ל- ג / 17089, שינוי ל- ג / 18428 , שינוי ל- ג / 18762 , שינוי ל- ג / 19243 , שינוי ל- ג / 20349
שינוי ל- ג / 20533, שינוי ל- ג / 20534 , שינוי ל- ג / 21277 , שינוי ל- ג / 21647 , שינוי ל- ג / 6121
שינוי ל- ג / 8918 , שינוי ל- ג / 9858 , שינוי ל- גנ / 15469 , שינוי ל- גנ / 17262 , שינוי ל-גנ / 17263
שינוי ל- גנ / 18302

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:

רשות מקומית: מעלה חרמון.

עיקרי הוראות התוכנית :

  •  קביעת הוראות למבנים קיימים שאינם תואמים לקווי בניין מאושרים בכל תכניות המתאר/המפורטות המאושרות במרחב התכנון של הועדה המקומית מעלה חרמון.
  •  אין הועדה המקומית חייבת לאשר כל בקשה להיתר שתוגש לפי תכנית זו וכי נתון לידיה שיקול דעת תכנונית, לרבות שיקול דעת למניעת בניה בלתי חוקית עפ”י הנחיות המשנה של היועץ המשפטי לממשלה.
  • הועדה המקומית בבואה לדיון בבקשה שכוללת חריגות בקווי הבניין עליה לשקול בין יתר שיקוליה גם את נושא אי עידוד בנייה בלתי חוקית בהתאם להנחיות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.
  • בקו בניין אפס צדדי ואחורי אסורה פתיחת פתחים כקבוע בתקנות החוק וכן יש לקבוע מהוהמרחק המינימלי המותר לפתיחת פתחים. לבניין קיים עם פתחים במרחק הפחות ממה שנקבע בתכנית, יהיה באישור השכן. אם לא הושג אישור כזה על המבקש לסגור חלונות ולמצוא פתרון אוורור כחוק. הסדרת קווי בנין למבנים הקיימים בתחום תכניות מאושרות על מנת לאפשר הנפקת היתרי בניה לבניינים אלו.

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתר האינטרנט של הוועדה
לאתר לחצו כאן 
לאתר מינהל התכנון לחצו כאן
כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים , למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה חרמון 9979659 – 04. העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: נצרת עלית, טלפון: 6506508 – 04.)
בהתאם לסעיף 103( א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )סדרינוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ”ט – 1989.

אלוף במיל’ משלב יוסף
מ”מ יו”ר הוועדה לתכנון לבניה
מעלה חרמון