דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

נוכחים:
 1. מר עבאס אבו עואד – ראש המועצה
 2. מר אחסאן חבוס –חבר.
 3. מר חוסאם אבו עואד –חבר.
 4. מר חסון חסון –חבר.

 

משתתפים:

רו”ח עדי סרחאן –גזבר הרשות .

עו”ד ויליאם אבו עואד- מנהל לשכה ורושם פרוטוקול .

מר חוסאם פרחאת –מנהל מח’ בטחון .

על סדר היום:
 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת. 1/2020
 2. אישור פתיחת תב”ר אבזור מרכז הפעלה ע”ס 70,000 ₪ .
 3. אישור פתיחת תב”ר ע”ס 250,000 ₪ מרשות הניקוז כנרת .
 4. הגדלת תב”ר השלמת עבודות במגרש כדורגל .
 5. פתיחת תב”ר שיקום דרכים חקלאיות .
 6. אישור מינוי גזבר כחבר ועדת רכש ונציג בוועדת מכרזים משותפת בין רשויות .
 7. דיון בבקשת עובד הרשות מר פואז אבו שאהין למינויו כמנהל גביה בשטח .
 8. עדכונים /דיווחים ושונות.

 

 ראש המועצה מברך את הנוכחים. זו ישיבה שנייה שאנו עורכים בשנה זו ובחודש זה .

 

סעיף 1 :

 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.

החלטה: מאושר פה אחד.

 

סעיף מס’ 2:

אישור פתיחת תב”ר אבזור מרכז הפעלה על סך 70,000 ₪  .

גזבר הרשות : אני מבקש לקבלת אישור חברי המועצה לפתיחת תב”ר אבזור מרכז הפעלה ע”ס 70,000 ₪ השתתפות הרשות 17,500 ₪  .

 

החלטה :

מאושר פה אחד .

 

סעיף מס 3 :

אישור פתיחת תב”ר ע”ס 250,000 מרשות ניקוז כנרת .

 גזבר : קיבלנו תמיכה מרשות ניקוז כנרת ע”ס 250,000 ₪ לטובת ביצוע עבודות ניקוז ע”י המועצה נדרש אישור מליאה לפתיחת תב”ר .

 

החלטה :

מאושר פה אחד .

 

סעיף מס’ 4 :

הגדלת  תב”ר – תמיכה ממפעל הפיס השלמת עבודות במגרש כדורגל ע”ס 535,315 ₪ .

גזבר : אושר לנו סכום הנ”ל ואנו ציריכם לאשר הגדלת התב”ר .

 

החלטה :

 מאושר פה אחד .

 

סעיף מס ‘5 :

פתיחת תב”ר שיקום דרכים חקלאיות .

גזבר : קיבלנו ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר תמיכה ע”ס 319,955 ₪ שמהווים 80% מסכום ההשקעה שהינה ע”ס 399,944 ₪ . אנו צריכים לקבל החלטה לפתוח תב”ר .

 החלטה : מאושר פה אחד .

 

סעיף מס’ 6 :

אישור מינוי גזבר כחבר ועדת רכש ונציג בועדת מכרזים משותפת בין רשויות

מנהל לשכה: עם מינוי הגזבר החדש רו”ח עדי סרחאן אנו נדרשים לעשות שינוי בהרכב ועדת הרכש כך שתכלול את גזבר הרשות החדש כמו כן מבקש אישורכם למנות את עדי גם כנציג הרשות בועדת מכרזים משותפת בין הרשויות מאחר ונציג המועצה הקודם מר וליד טאפש סיים עבודתו גזבר הרשות מזה כמה חודשים ובמקומו נקלט עדי .

 

החלטה :

 מאושר פה אחד .

 

סעיף מס’ 7 :

 דיון בבקשת עובד הרשות מר פואז אבו שאהין למינויו כאחראי  גביה בשטח.

 

החלטה :

 טרם האישור , המליאה מבקשת לבדוק את כשירות העובד לתפקיד בנוסף העלות במידה ויש בגינו .

 

סעיף מס’8

עדכונים :

 ראש המועצה מעדכן חברי המועצה כי אתמול התקיימה ישיבה ברשות החשמל בירושלים בנוכחות קב”ט הרשות והגזבר , הישיבה הייתה מאוד פורייה ומועילה לשם קידום עניין החשמל ביישוב .

  

ננעלה הישיבה בשעה 15:30